วิธีสร้างภาวะผู้นำให้ลูก

ภาวะผู้นำ ถือว่าเป็นหนึ่งในทักษะที่มีความสำคัญโดยตรงต่อการเจริญเติบโต โดยเฉพาะเด็กๆ เพราะฉะนั้นครอบครัวจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ที่มีความสำคัญ ที่จะสามารถเป็นแรงขับเคลื่อนในการสร้าง และส่งเสริมให้เด็กๆ มีภาวะผู้นำได้ ด้วยการเรียนรู้ทักษะการเข้าสังคม ทำงานเป็นทีม อยู่ร่วมกันกับผู้อยู่ ซึ่งรวมไปถึงความรักผิดชอบต่อตัวเอง

สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยพื้นฐานในการใช้ชีวิต เพราะเด็กที่มีความมั่นใจในตัวเอง มักจะเป็นเด็กที่มีการสะสมความภาคภูมิใจอยู่ภายในตัวเอง ที่จะส่งผลให้มีความมั่นใจในความคิด ที่จะกล้าแสดงออกมา เพราะฉะนั้นครอบครัว โดยเฉพาะพ่อ และแม่ ถือว่าเป็นจุดสำคัญที่สามารถสร้างความมั่นใจ และภาวะผู้นำให้กับลูกได้เป็นอย่างดี

1.ให้ลูกรู้จักรับผิดชอบตนเอง ช่วยเหลือตนเอง และรู้จักวิธีแก้ปัญหา

เพราะการทำภารกิจต่างๆ ได้ด้วยตัวเอง อาจจะเป็นภารกิจที่ไม่ได้มีความสำคัญกับชีวิต แต่มีความสำคัญต่อสภาพจิตใจ ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีหมด ไม่ว่าจะเป็นการติดกระดุมเอง ใส่รองเท้าเอง หรือแม้แต่กระทั่งล้มเอง ก็ต้องลุกขึ้นได้เอง สิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นประสบการณ์ในการประสบความสำเร็จ ที่เด็กควรจะต้องได้รับการสะสมไปเรื่อยๆ ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิต ที่จะทำให้ลูกเติบโตขึ้นไปมีความมั่นใจ ไม่กลัวที่จะเผชิญอุปสรรค ที่จะทำให้สร้างภาวะผู้นำภายในตัวเองได้

2.สร้างความภาคภูมิใจในตนเองให้กับลูก

เพราะความภาคภูมิใจเราสามารถสร้างขึ้นมาเองได้ แต่ต้องคิด และพิจารณาให้ดี เพราะควรจะต้องเป็นความภาคภูมิใจที่ไปในทิศทางที่ดี เพราะอย่าลืมว่าเด็กคือช่วงเวลาในการเรียนรู้ ที่จะจำสิ่งต่างๆ ได้เป็นอย่างดี โดยที่การสร้างความภาคภูมิใจเกิดขึ้นได้จากการยอมรับจากตัวผู้อื่นไม่ว่าจะเป็น การได้รับคำชมเชย การแสดงออกถึงความรัก ทุกครั้งที่เด็กทำอะไรสำเร็จได้ด้วยตัวเอง สิ่งเหล่านี้จะทำให้ลูกมีการสะสมความภาคภูมิใจ ที่สามารถเริ่มทำได้ตั้งแต่เด็กเล็กเลยนั่นเอง

3.เพิ่มข้อมูลเชิงบวกให้กับลูกฟัง เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ รอบตัว

เพราะการเพิ่มข้อมูลเชิงบวกจะทำให้เด็กมีการสะสมข้อมูลต่างๆ ที่จะช่วยเพิ่มความกล้า และแรงกระตุ้นในสิ่งที่ต้องการอยากจะทำได้เป็นอย่างดี แต่สิ่งสำคัญก็คือข้อมูลเหล่านั้นควรจะเป็นข้อมูลที่แท้จริง เพราะเราจะไม่มีการติต่างใดๆ ให้เด็กสับสน เพราะแรงสนับสนุกจากพ่อแม่ จะทำให้ลูกสามารถตัดสินใจในความคิดตัวเองได้ดีขึ้น และเมื่อไหร่ที่เริ่มมีการโต้ตอบ พ่อแม่ควรพยายามรับฟัง และทำความเข้าใจ และต้องอธิบายในสิ่งที่เด็กเข้าใจผิด สิ่งเหล่านี้จะส่งผลโดยตรงต่อพัฒนาการได้นั่นเอง

เพราะครอบครัว คือจุดเริ่มต้นที่แข็งแกร่ง เป็นแม่แบบที่ดีที่สุด เพราะฉะนั้นตัวอย่างดีๆ ควรเริ่มต้นจากภายในบ้าน เพื่อเป็นการฝึก และปลูกฝัง ซึ่งการฝึกการสร้างภาวะผู้นำให้ลูกถือว่าเป็นเรื่องที่ดี ที่จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อพัฒนาการในส่วนต่างๆ เพราะการที่เด็กมีภาวะผู้นำ มีเป้าหมายในตนเอง การได้เริ่มทำจากสิ่งเล็กๆ ก็จะสามารถเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเองไปเรื่อยๆ จนกลายมาเป็นภาวะผู้นำที่มีประสิทธิภาพได้นั่นเอง