เทคนิคการยอมรับลูกหลานเป็น LGBQIA

สังคมในปัจจุบันเปิดกว้างมากขึ้น เพศสภาพก็ไม่ใช่เพียงแต่ เพศหญิงและเพศชายเท่านั้น แต่ยังมีกลุ่ม LGBQIA ซึ่งได้รับการยอมรับมากขึ้น  แต่สำหรับบางครอบครัวคงทำใจยอมรับยากสักหน่อยกับลูกหลาน ที่มีลักษณะ LGBQIA แต่ก็ไม่อยากที่จะยอมรับและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

เทคนิคการปรับตัวยอมรับลูกหลานที่เป็น LGBTQIA  

1.ใช้คนกลางเป็นตัวกลางพูดคุย เพื่อลดการใช้อารมณ์และการกระทบกระทั่ง เช่น ญาติ พี่น้อง ผู้ใหญ่ ที่ยอมรับในตัวตน LGBQIA มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการเปลี่ยนวิธีคิดที่เริ่มยอมรับ LGBQIA 

2.ไม่เปรียบเทียบลูกหลานของตนกับลูกหลานของคนอื่น ๆ ส่งเสริมการรู้คุณค่าในตนเอง เพราะการเปรียบเทียบจะสร้างความกดดันให้ลูกหลาน และผลักให้เขาไม่อยากเปิดใจกับเรามากยิ่งขึ้น 

3.มีการสื่อสารระหว่างกัน โดยเน้นการสื่อสารเชิงบวก คือ มองประโยชน์มากกว่าโทษหรือผลเสียที่จะเกิดขึ้น ไม่หลีกเลี่ยงสถานการณ์ หรือปฏิเสธความจริงที่ลูกหลานของเราเป็น LGBQIA เพราะอาจส่งผลต่อเรื่องความเชื่อมั่น และพื้นที่พึ่งพิงทางใจ แต่หากยังไม่พร้อมที่จะยอมรับและสนับสนุนอาจใช้ความละมุนละม่อม อดทนในการขอเลื่อนการพูดคุยกับลูกหลานออกไปพร้อมให้เหตุผลประกอบ 

4.มีความละเอียดอ่อนต่อประเด็นเรื่องเพศ ไม่ใช่เฉพาะ LGBQIA แต่หมายถึงผู้ชาย และผู้หญิงด้วย ซึ่งไม่ใช่ปฏิบัติแตกต่างจนรู้สึกแปลก 

5.ให้ความสำคัญกับความสามารถของลูกหลาน ชื่นชมในสิ่งที่ทำได้ดี 

6.เป็นผู้ฟังที่ดี เปิดใจเพื่อรับรู้ความรู้สึก และให้คำแนะนำเมื่อลูกหลานต้องการ อาจเป็นสิ่งที่เรารู้ เข้าใจ แต่ถ้าไม่พร้อมอาจบอกตามตรง เพื่อหาข้อมูลจากแหล่งความรู้ภายนอกเพิ่มเติม 

7.ใช้คำถามปลายเปิด เพื่อช่วยให้อีกฝ่ายได้พูด ได้เล่าเรื่องราวในการถามไถ่สารทุกข์สุกดิบของลูกหลาน เช่น ช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้าง พยายามเลี่ยงคำถามปลายปิด เพราะจะคล้ายการคาดคั้นหาคำตอบมากเกินไป เช่น ทำไมถึงคิดอย่างนี้ ทำไมถึงทำอย่างนั้น การยอมรับและเข้าใจต้องอาศัยเวลา จึงไม่ควรรีบร้อนหาข้อสรุป 

8.ให้โอกาสลูกหลานได้มีการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ โดยที่พ่อแม่ผู้ปกครองเป็นผู้ดูแลอยู่ห่าง ๆ และให้การช่วยเหลือเมื่อจำเป็น ให้บ้านเป็นสถานที่ในการพักผ่อน และเป็นที่พึ่งพิงทางใจสำหรับลูกหลาน หาเวลาในการใคร่ครวญ ถามตอบความรู้สึกของตนเองเป็นระยะว่าพร้อมหรือไม่ที่จะค้นหาคำตอบและก้าวข้ามไปพร้อมกับลูกหลาน LGBQIA รวมถึงการถามตนเองว่าการยอมรับนั้นจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง หรือเกิดประโยชน์อะไรขึ้นบ้างกับลูกหลานและครอบครัวของเรา 

ในยุคสมัยที่แปรเปลี่ยนและความคิดผันแปรไป ทำให้กลุ่มเพศทางเลือก (LGBTQ) ได้มีบทบาทมากขึ้น และสามารถเปิดเผยตัวตนได้อย่างเสรีในสังคมไทย คนในครอบครัวก็ควรปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงนี้อย่างเข้าใจและยังคงเป็นที่พึ่งของลูกหลาน LGBTQIA ตลอดไป